Lindenborg Å Sammenslutningen


Foreninger


FJELLERAD LYSTFISKERISELSKAB
Peter A. Larsen, Vaarstvej 72, 9260 Gistrup naturturist@gmail.com

96 36 46 33
26 74 87 08


BLENSTRUP FISKERFORENING
Flemming Andersen, Brøndumvej 24, 9520 Skørping fsa60@mail.dk

98 33 93 97
23 37 64 37

 
BUDERUPHOLM FISKERIFORENING
Michael Hartmann Hansen, Smallegade 16, 9520 Skørping mihh@rn.dk

98 39 23 59
40 95 23 59


HAALSBRO FISKERIKONSORTIUM
Per Pedersen, Parallelvej 10, 9210 Aalborg SØ
perp@ah.dk

27 10 59 67

Karsten Jensen, Filstedvej 51, 9000 Aalborg kje@stofanet.dk

40 82 30 17


KONGERSLEV-KOMDRUP & OMEGNS LYSTFISKERIFORENING
Søren Sloth, Østergårdsvej 7, 9292 Kongerslev soeren48sloth@gmail.com

40447504


FLAMSTED-GERDING FISKERISELSKAB
Bjarne Christensen, Brunagervej 18, 9530 Støvring bjarne.christensen@privat.dk

98 37 40 47
25 26 93 72


FISKERISELSKABET REFSNÆS
Jens Oluf Nielsen, Broagervej 22 , 9260 Gistrup
revsfiskeri@gmail.com

98 23 83 98
98 16 07 92
 

VOLSTED FISKERIFORENING AF 1925
Jørgen W. Andersen, Volstedbygade 31, Volsted, 9530 Støvring jwa@ostrea.dk

98 38 45 87
28 30 29 87
 

STØVRING LYSTFISKERIFORENING
Peter Hjort Jensen,Stentoften 28,9520 Skørping formand@stovring-lystfisk.dk

98 39 29 74
28 55 13 14

Læs mere på http://www.stovring-lystfisk.dk/SLF.html


HÅLS SPORTFISKERFORENING
Morten Vangsted, Møllevej 16 9530 Støvring morten.vangsted@mail.dk

98 37 40 51
20 18 54 62
 

NORDJYSK LYSTFISKERIFORENING AF 1917
Hilmar Jensen, Nibevej 101, Drastrup, 9200 Aalborg SV nl.formand@gmail.com

40 29 68 81


VAARST FJELLERAD FISKERIFORENING
Rudy Nielsen (fmd.), Gunderupvej 36, 9260 Gistrup

21 41 64 52

Mailkontakt til Jørgen Haller (kass.) joergen@haller.dk

 Sammenslutningens forretningsudvalg:


Formand: Hilmar Jensen, Nibevej 101, Drastrup, 9200 Aalborg SV

Skriv til: nl.formand@gmail.com

 


 


[TIL FORSIDE]
Vedtægter for Sammenslutningen

§ 1
Sammenslutningens navn
Sammenslutningens navn er ” Lindenborg Å Sammenslutningen”. Forkortet til: LS.
Sammenslutningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2
Formål
Sammenslutningens formål er, at skaffe optimale betingelser for udøvelse af lystfiskeri ved Lindenborg Å. Dette skal ske ved sikring og etablering af den optimale fiskebestand, foretage el-befiskning, yngelpleje, yngeludsætning samt etablering og restaurering af gydepladser. Alt i henhold til gældende bestemmelser og lovgivning.

Varetagelse af Sammenslutningens interesser overfor relevante myndigheder samt eksterne relationer i øvrigt.

Udøve informations- og kursusvirksomhed.

§ 3
Optagelse
Som medlemmer kan optages alle sports og lystfiskerforeninger/selskaber/konsortier ved Lindenborg Å, der ved erhvervet fiskeret udøver lystfiskeri i Lindenborg Å vandsystemet.

Ansøgning om optagelse skal fremgå af dagsordenen for et bestyrelsesmøde.

Optagelse kan kun ske ved afstemning efter regler fastsat for vedtægtsændringer, jf. §5 stk 2.

En udelukket forening kan først optages igen efter 10 års udelukkelse, med mindre et enigt formandskab beslutter at den udelukkede forening kan optages efter bestemmelserne i stk.1-3.
Efter 10 års udelukkelse kan foreningen optages efter bestemmelserne i stk 1-3

§ 4
Sammenslutningens ledelse
Sammenslutningen ledes af en udpeget bestyrelse, idet hver medlemsforening udpeger et bestyrelsesmedlem.

1. Bestyrelsen vælger en formand, en næstformand, kasserer og en sekretær. Disse udgør Sammenslutningens forretningsudvalg.

Valgperioden er 2 år. Formanden er på valg i lige år og næstformanden i ulige år.
Bestyrelsen vælger endvidere en kasserer for to år af gangen. Denne kan eventuelt vælges udenfor bestyrelsen.
Bestyrelsen fastlægger forretningsudvalgets kompetence.
Bestyrelsen kan hvert år for et år af gangen vælge en revisor uden for bestyrelsen. Foretages der ikke et sådant valg revideres regnskabet af formanden.
 

2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer kan vælges såvel inden for som uden for bestyrelsen.
Medlemmer af stående udvalg vælges for et år af gangen. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte ad hoc udvalg til løsning af en konkret tidsbegrænset opgave. Når den pågældende opgave er afsluttet opløses udvalget.
Bestyrelsen vælger udvalgsformænd og fastlægger udvalgenes kompetence.

§5
Afstemningsregler
Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

Ved beslutning om ændring af Sammenslutningens vedtægter træffes beslutninger med et stemmeflertal på to tredjedele af de fremmødte. Dog skal der være mindst tre fjerdedele af medlemsforeningerne til stede for at forsamlingen er beslutningsdygtig.

§6
Bestyrelsesmøder
Der afholdes mindst to årlige bestyrelsesmøder, henholdsvis i første og sidste kvartal i året.

Mødet i sidste kvartal er samtidig Sammenslutningens årsmøde, hvor regnskabet for det afsluttede regnskabsår og budget-forslag for det kommende regnskabsår behandles. Regnskab og budget-forslag udsendes til bestyrelsens medlemmer inden mødet.
I forbindelse med behandlingen af budgettet fastsættes medlemskontingent for det kommende år.

Dagsorden til årsmødet:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Orientering fra forretningsudvalget.
3. Orientering fra åplejeudvalget.
4. Orientering fra ad hoc udvalg.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber.
6. Godkendelse af budget.
7. Valg af forretningsudvalg:
a. Formand på lige år.
b. Kasserer på ulige år
c. Næstformand på ulige år.
d. Sekretær.
8. Valg af personer til stående udvalg.
9. Behandling af indkomne forslag fra forretningsudvalget.
10. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
11. Evt.
12. Næste møde.

Endvidere foretages valg i henhold til § 4

I øvrigt mødes bestyrelsen efter behov. Bestyrelsen skal mødes, såfremt blot en medlemsforening ønsker det.

§ 7
Medlemsforeningernes rettigheder
Enhver medlemsforening er suveræn i egne indre anliggender.

§ 8
Medlemsforeningernes forpligtigelser
1. Enhver medlemsforening forpligtiger sig til ikke ved overbud eller anden form for interessetilkendegivelse over for anden medlemsforenings lodsejere, at forsøge sit fiskevand udvidet på anden medlemsforenings bekostning.
2. Medlemsforeningerne forpligter sig til at søge tvistigheder vedrørende lejemål afklaret via Sammenslutningen. Som udgangspunkt herfor, anvendes de gældende fiskegrænser ved Sammenslutningens etablering den 25. maj 1992.
3. Enhver medlemsforening er forpligtet til at overholde Sammenslutningens vedtægter og beslutninger i øvrigt.

§9
Udelukkelse
Overtrædelse af LS vedtægter kan medføre udelukkelse af den pågældende forening.

Udelukkelsen kan kun ske ved afstemning efter regler fastsat for vedtægtsændringer, jf. §5 stk 2..

§ 10
Kontingent

Det årlige kontingent til Sammenslutningen fastsættes som et årligt beløb pr. medlem i de tilsluttede foreninger pr. den 01. oktober. Kontingentet forfalder til betaling den 01. februar.

§ 11
Regnskabsår

Sammenslutningens regnskabsår løber fra den 01. november til den 31. oktober.

§ 12
Udmeldelse

Udmeldelse af Sammenslutningen kan ske med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

Der udloddes ikke andel i Sammenslutningens formue ved udmeldelse.

§ 13
Sammenslutningens ophør

Ved Sammenslutningens ophør anvendes Sammenslutningens formue til fremme af lystfiskeriet ved Lindenborg Å.

§ 14
Godkendelse af vedtægter
Vedtægterne er godkendt d. 28. marts 2012, med ikrafttræden af underskrevne foreninger samme dato, samt af Vaarst Fjellerad Fiskeriforening d. 11. marts 2013

Underskrevet
………………………….
Fjellerad Lystfiskeriselskab
v/Peter A. Larsen
……………………..……..
Blenstrup Fiskeriforening
v/ Flemming Andersen
……………………………..
Buderupholm Fiskeriforening
v/Michael Hartmann Hansen
……………………………..
Haalsbro Fiskerikonsortium
v/ Per Pedersen
…………………………..
Kongerslev Komdrup & Omegns Lystfiskeriforening
v/Søren Sloth
……………………………..
Flamsted Gerding Fiskeriselskab
v/ Bjarne Christensen
……………………………..
Fiskeriselskabet Refsnæs
v/ Jens Oluf Nielsen
……………………………..
Volsted Fiskeriforening af 1925
v/ Jørgen Andersen
……………………………..
Støvring Lystfiskeriforening
v/Michael Amstrup
……………………………..
Haals Sportsfiskerforening
v/ Morten Vangsted
…………………………….
Nordjysk Lystfiskeriforening af 1917
v/Hilmar Jensen
..........................
Vaarst Fjellerad Fiskeriforening
v/ Rudi Nielsen
……………………………..
Formand for LS (fratrådt 17/3 2013)
Per Schaap