Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskeriforeninger
ved Lindenborg Å

 


 

Kongerslev - Komdrup og Omegns Lystfiskeriforening

Kongerslev - Komdrups hytte

Foreningen blev startet i 1936 af gdr. Niels Eriksen fra Komdrup, uddeler Alfred Rasmussen fra Kongerslev (som begge blev æresmedlemmer i 1986) og murermester Nielsen, formentlig også fra Kongerslev. Det første skrevne i protokollen er Generalforsamling, der afholdtes på Kongerslev Hotel 13 januar 1939, hvor det blev vedtaget at lade bygge en lille fiskehytte, hytten blev bygget i sommeren 1939. Foreningen blev startet som følge af en udstykning af Refnæs Gods, hvor der blev bygget 4 statsejendomme, samt solgt nogle engparceller til lokale gårdmænd .

De første år havde foreningen kun 2 lodder at fiske på.

På generalforsamlingen den 17 januar 1940 blev Victor Sommer genvalgt til formand og forstander Pedersen som kasserer. De første år var der ca. 15 medlemmer og kun 2 lodsejere, kontingentet var fra starten 10 kr., lodsejerne fik henholdsvis 65 og 60 kr. i leje.

I 1939 er der en bestyrelse, der består af   Victor Sommer som formand og N. P. Jensen som kasserer.
I 1947 er medlemsantallet steget til 31 , men stadig kun 2 lodsejere.
I 1957 er medlemstallet steget til 38 og  lodsejerne er nu 3.
I 2005 er medlemstallet steget til 40 og lodsejerne ved Lindenborg å  er nu 5 stk. og ved Skibsted å er der 16 lodsejere.

Allerede i 1970 var begyndelsen til sammenslutningen til behandling i bestyrelsen for vor forening, og i 1971 var der møde i Odd Fellow Palæet med deltagelse af alle foreninger langs åen. Det var Nordjysk med Erik Mahler i spidsen, der kørte sammenslutningen i mange år.

Søren Sloth
 

Foreningens fiskevand ligger på Komdrupsiden af de to åer:


Copyrigth Kort- og Matrikelstyrelsen

 

Kongerslev - Komdrup og Omegns Lystfiskeriforening.
Love
                          § 1.
Navn og formål.               
Foreningens navn er Kongerslev - Komdrup og Omegns Lystfiskeriforening. Foreningens formål er ,at erhverve rettigheder til velbeliggende fiskevand i Skibsted og Lindenborg å, og at bevare disse for egnens beboere frem i tiden.
                                                                                                            
                          § 2.
Optagelse.                                                                                                         
Foreningen er en sammenslutning af lystfiskere. Anmodning om optagelse som medlem sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen stemmer om, hvorvidt ansøgeren kan optages som medlem. Stemmer ingen af de mødte bestyrelsesmedlemmer imod optagelsen, er ansøgeren optaget som medlem.  Stemmer et flertal af  bestyrelses- medlemmerne imod, kan ansøgeren ikke optages som medlem. Stemmer et bestyrelsesmedlem imod optagelsen, skal spørgsmålet, hvis ansøgeren fastholder sin ansøgning, forelægges det ved den første kommende generalforsamling. Medlemstallet kan ingensinde overstige det at generalforsamlingen vedtagne.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kassere inden den 1. juli.
                                                                                                            
 
                          § 3.
Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er øverste myndighed. Der afholdes generalforsamling een gang årligt inden udgangen af marts måned. Dagsordnen tilstilles medlemmer skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes når mindst 10 medlemmer anmoder derom, med angivelse af dagsorden.- Forslag til lovændring skal opføres på dagsordenen.- Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der forser sig mod foreningens love. Alle forslag kan vedtages med simpel stemmeflertal af de fremmødte, med undtagelse af forslag om eksklusion af medlemmer, og ophævelse af foreningen, hvilket kræver 2/3 flertal af de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

                                                                 
                           § 4.
Bestyrelsen.                
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år, således at der vælges 2 medlemmer der første år, og 3 det følgende år. Desuden vælges der hvert år en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger formand, sekretær og kasserer.  Generalforsamlingen vælger en revisor. Bestyrelsen leder og repræsentere foreningen  Alle møder føres i forhandlingsprotokollen.
                                                                                      
                                
                                            
                           § 5.
                                                         

Indskud og kontingent.    
Indskud og Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet skal være betalt inden medlemmet må fiske i åen, og senest ved udgangen af februar måned.
Kassereren opkræver kontingentet. Betales dette ikke ved første opkrævning, er medlemmet selv ansvarlig for rettidig indbetaling. Betales dette ikke inden 1. marts, kan medlemmet slettes og nyt medlem kan optages.
Ethvert medlem hæfter solidarisk for foreningens økonomiske forpligtelser, og ved eventuel eksklusion og  udmeldelse mister medlemmet enhver økonomisk rettighed til foreningens aktiver.
                                                                                                            
                              § 6

Fiskekort og Fisketegn.
Samtlige medlemmer af foreningen har ret til at drive lystfiskeri i foreningens fiskevand, med stang og snøre. Under udøvelse af fiskeriet skal medlemmerne være i besiddelse af et af bestyrelsens udstedte fiskekort, samt det af staten udstedte fiskekort med kvittering for året. Disse kvitteringer skal på forlangende forevises for lodsejeren og for personer der ved at legitimere sig ved forevisning af medlemskort af foreningen. Medlemmer skal rette sig efter de bestemmelser, der træffes af bestyrelsen for fiskeriets udøvelse samt bestemmelser i ferskvandsfiskeriloven, fisketegnsloven, bestemmelser om mindstemål og særfredninger.
Ethvert medlem har ret til at medtage gæster til åen på betingelse af, at gæsten er i besiddelse af et af foreningens gæstekort i udfyldt stand. Endvidere forefindes der Lodsejerkort, som giver ret til fiskeri i foreningens fiskevand.
 
 
                               § 7.

Forbud og regler.
Medlemmer af foreningen må ikke ved overbud eller på anden måde forsøge at erhverve sig fiskevand, som er lejet af foreningen, samt foreninger der er sammen i foreningen Sammenslutningen af lystfiskeriforeningen langs Lindenborg å. Fiskeri med vod, brede, toggergarn, redskaber hvori fisken jages ved pulsning, lyster og ålekam er forbudt. Generalforsamlingen kan i øvrigt fastsætte nærmere regler om tilladte fiskemåder. 
I ørredvand må der kun fiskes med stage og snøre.

                                                                                                                                                    
                               § 8.
Medlemspligter.
Bestyrelsen har ansvar for huset, samt dets vedligeholdelse. Bestyrelsen kan indkalde medlemmer efter behov til hjælp ved større arbejder i forbindelse med hus, veje, overgang ved grøfter o.l. Alle medlemmer har pligt til at bistå i fornødent omfang, samt ved kontrol af foreningens fiskevand.
                                                                                                            
 
                               § 9.                                                                                   
Regnskab.                                                               
Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12 . Det  reviderede regnskabet fremlægges af kasseren, på den årlige generalforsamling,.
 
                     
Erstatter love, vedtaget på generalforsamlingen, den 3. marts 1949.
Ændret på generalforsamlingen den 9/1 1998
 

 


Teksten redigeret 31. juli 2008

 

TIL FORSIDE