Lindenborg Å Sammenslutningen - om foreningerne


 

Sommeridyl ved åenLindenborg Å er bl.a. kendetegnet ved, at lystfiskeriet langs åen er organiseret i en lang række små eller store foreninger, 12 stk i alt. Mange af disse foreninger har eksisteret siden første halvdel af 1900-tallet, og mange af foreningerne har i tidens løb bygget hytter ved åens bred - længe før der fandtes lov for den slags. I 1984 blev alle hytter besigtiget og de fleste godkendt af Fredningsnævnet. Måske er især det populære nattefiskeri efter havørred baggrunden for de mange hytter langs åen - det er godt at have et sted at indtage madpakke, kaffe og øl, mens man venter på, at den gyldne time indfinder sig! Og mange kommer aldrig længere end hytten, når sommernattens trylleri sætter ind og snakken går!

 


 

Foreningerne i Sammenslutningen af Sports- og lystfiskeriforeninger ved Lindenborg Å:

Fjellerad Lystfiskeriselskab
Lille forening stiftet i 1923 af forretningsfolk fra Aalborg. Foreningen består i dag fortrinsvis af folk fra lokalområdet. Foreningen har fiskevand på nordsiden af åen nedstrøms Hadsund Landevej. Begrænset medlemstal, optager pt. ikke nye medlemmer. Ingen venteliste.  

Blenstrup Fiskeriforening
 

Buderupholm Fiskeriforening
 

Haalsbro Fiskerikonsortium
Fiskerikonsortium stiftet i 1947. Konsortiet har 4 km fiskevand omkring Haalsbro og må max. have 40 medlemmer. Der er ingen venteliste, rekruttering af nye medlemmer sker på anbefaling, og man må i givet fald påregne flere års ventetid. Det anbefales at ringe til formanden, hvis man er interesseret i fiskeriet på denne spændende strækning. Læs foreningens egen hjemmeside.
 

Kongerslev-Komdrup og Omegns Lystfiskeriforening
Forening startet i 1936 af gdr. Niels Eriksen fra Komdrup, uddeler Alfred Rasmussen fra Kongerslev og murermester Nielsen formentlig også fra Kongerslev. Foreningen blev startet som følge af en udstykning af Refnæs Gods, hvor der blev bygget 4 statsejendomme, samt solgt nogle engparceller til lokale gårdmænd. I dag har foreningen 5 stykker langs Lindenborg å øst for Skibsted–Lyngby å’s udløb i Lindenborg å, samt østsiden af Skibsted-Lyngby å fra udløbet til amtsvejen ved Dollerup. Optagelse sker kun ved skriftlig ansøgning til foreningen. Læs foreningens egen hjemmeside
 

Flamsted-Gerding Fiskeriselskab
En lille forening, der er dannet af isenkræmmer Harald Buus først i trediverne med en medlemsskare fra Aalborgs handels- og forretningsstand. Selskabet i dag er en sammensmeltning af oprindelig to selvstændige foreninger: Flamsted og Gerding, samlet engang i 1950'erne. Selskabets interesseområde ligger i det naturskønne parti af ådalen mellem Rise Bakker og Haals bro.

Medlemstallet ligger fast på max. 30 medlemmer. Normalt rekrutteres ny medlemmer med stillere fra siddende medlemmer. I de seneste år er der dog optaget medlemmer direkte fra en venteliste. Så, har du lyst til fiskeri i fredfyldt område sammen med patinerede lystfiskere med respekt for den natur, de selv er en del af, så er du velkommen til at sende en ansøgning til formanden på schaap@mail.tele.dk . På gensyn!
Læs mere på foreningens hjemmeside.

Fiskeriselskabet Refsnæs
 

Volsted Fiskeriforening af 1925
 

Støvring Lystfiskeriforening
Sammenslutningens næststørste forening. Foreningen råder over 6 km fiskevand i Gravlevdalen, som er noget af Himmerlands smukkeste natur. Her kan du fiske med udsigt til Rebild Bakker eller Rold Skovs krogede bøge. Strækningen er opdelt i flere dele, både dagkortstykker og strækninger forbeholdt medlemmerne. Foreningen optager i øjeblikket nye medlemmer, henvendelse til kasserer Andreas Reinau, Tlf.: 2362 8279
, kasserer@stovring-lystfisk.dk
Kontingent, priser på dagkort m.m. kan findes på foreningens hjemmeside.

Håls Sportsfiskerforening
Foreningen grundlagt omkring 1992 på "ruinerne" af et tidligere, meget gammelt fiskeriselskab. Foreningen har ca. 2,5 km fiskevand, men efter overenskomst med lodsejerne kun 16 medlemmer. Der er kun ringe udskiftning på grund af den vidunderlige natur i ådalen, man kan dog blive skrevet op til medlemsskab, se nærmere på foreningens hjemmeside.

Nordjysk Lystfiskeriforening af 1917
Foreningen er Sammenslutningens største forening og måske også den ældste ved åen. Foreningen råder over ca. 28,5 km. fiskevand, fordelt med vand ved Skørping Holme - Volsted og på den yderste del af åen fra Gudumlund og ud mod Limfjorden. Med så meget fiskevand er der mulighed for mangeartede naturoplevelser fra skov til åbent land, herunder at støde på de mange forskellige dyr og fugle som trives i disse naturtyper. Foreningens medlemmer råder over 6 hytter ved åen og et klublokale i Aalborg hvor der afholdes klubaftner, fluebinding m.m.
Foreningen har vedtaget et medlemsloft på 425 medlemmer, indtil loftet nås er der løbende optag af nye medlemmer, efterfølgende optages man på venteliste. Yderligere informationer kan du finde på foreningens hjemmeside

Vaarst Fjellerad Fiskeriforening
Vaarst Fjellerad Fiskeriforening er en forening drevet af og med lokale kræfter. Der er pt. 45 medlemmer i foreningen, hvoraf ca 10% er juniorer. Der optages primært folk fra lokalområdet som medlemmer og vi har en konstant venteliste på medlemskab.


Senest opdateret 23. august 2013
 

TIL FORSIDE