Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskeriforeninger
ved Lindenborg Å

 


 

Flamsted-Gerding Fiskeriselskab


Lindenborg Å - foreningens fiskevand
En lille forening, der er dannet af isenkræmmer Harald Buus først i trediverne med en medlemsskare fra Aalborgs handels- og forretningsstand. Selskabet i dag er en sammensmeltning af oprindelig to selvstændige foreninger: Flamsted og Gerding, samlet engang i 1950'erne. Selskabets interesseområde ligger i det naturskønne parti af ådalen mellem Rise Bakker og Håls Bro.

 

 


 

Nyt:

 


Isenkræmmer Harald Buus med havørred på 13,5 kgForeningens stifter, Harald Buus, har indtil videre æren af, at have fanget den største havørred i Lindenborg å. I Aalborg Stiftstidende stod at læse d. 27. september 1935:

Den største Fangst, der endnu er gjort i Lindenborg Aa. - Isenkræmmer Harald Buus, Aalborg, var i Gaar paa Fiskeri ved Lindenborg Aa. I Nærheden af Flamsted gjorde han en Fangst, som ikke er helt almindelig. Det lykkedes ham at fiske en Havørred på 13½ Kilo. Den store Fisk som blev taget ved Hjælp af ”Spinder” d.v.s. kunstige Smaafisk med Kroge, bed paa ved 15-Tiden og var efter et Kvarters Forløb halet op paa Land. Efter sagkyndiges Udtalelser er det den største, der til Dato er fanget i Lindenborg Aa. Den er sendt til Røgeren og vil om nogle Dage blive delt ud i Smaabidder til Isenkræmmerens Venner og Bekendte, som glæder sig meget paa Forhaand. For en Erhvervsfisker vilde det være en særdeles værdifuld Fangst, idet Ørreden repræsenterer ca. 33 Kr.”

Det er rørende, at mindes denne beretning, når man passerer stedet i åen, hvor den store havørred lod sig overmande. Selv om åen har forandret sig, er der stadig den samme standplads tilbage i modsatte bredside over for én af foreningens hytter, benævnt ”Flamsted Hytten.”

Flamsted - Gerding fiskevand 2009

Foreningens fiskevand ligger på den ikke regulerede del af Lindenborg Å. Stykket har kun et mindre fald, og strømmen er derfor roligere end på andre steder af åen. Den moderne grødeskæring, som i dag bedrives af kommunen, påvirker bredsiderne i en meget uheldig retning og nedsætter den rekreative værdi betydeligt. Medlemmerne har derfor i dag vænnet sig til at færdes langs åen i betydelig højvande.

Fiskeriet giver årligt et afkast på 20-40 havørreder med en gennemsnitlig længde på ca. 50 cm. Der kan i perioder om foråret findes et større antal havgående regnbueørreder på stykket, der til stor glæde for foreningens medlemmer giver et spændende fiskeri i månederne april-maj.
 
Ældre lystfiskere i foreningen har fortalt, at grønlænder-fiskeriet i de tidlige forårsmåneder, ikke når længere op end nedstrøms for foreningens vand ved Haals Bro. Dette er en sandhed med modifikationer, og medlemmer er da også stadig heldige at fange grønlændere på stykket.

Lindenborg Å - foreningens fiskevandIndtil der blev foretaget en regulering af gedderne var stykket besøgt af et meget stort antal gydemodne hun-gedder i vinter og forårsmånederne og mange medlemmer har tidligere kunne berette om drabelige dueller med disse meget store fisk. Havørredfiskeriet starter for alvor sammen med det første store sommertræk af havørreder op i åen. Trækket sætter ind omkring 2 uge i juli og varer én til tre uger. Resten af sommeren og ud over efteråret kan man forvente opgangfisk på stykket i perioder, hvor højvande i fjorden og frisk blæst fra vest og sydvest har givet havørrederen ideelle forhold for at vandre fra saltvand til ferskvand.

Foreningen har indført lokal særfredning for at skåne bækørreden, smolten og nedfaldsfisken, hvilket betyder, at der er enslydende mindstemål på havørreder og bækørreder på 40 cm. Frem til 1. maj er ormefiskeri eller lign. medefiskeri efter ørreder ikke tilladt. Havørreder større end 50 cm fredes frem til 1. marts.

Medlemstallet ligger fast på max. 30 medlemmer. Normalt rekrutteres ny medlemmer med stillere fra siddende medlemmer. I de seneste år er der dog optaget medlemmer direkte fra en venteliste.

OBS. Foreningen har plads til nye medlemmer, der kan for kalenderåret 2008 optages et lille antal lystfiskere. Evt.  interesserede bedes rette henvendelse til foreningens formand, Per Schaap, ved at skrive til adressen J. P. Jacobsensvej 6, 9200 Aalborg SV eller skriv en e-mail () og kort fortælle om sig selv i relation til lystfiskeriet. Har du lyst til fiskeri i fredfyldt område sammen med passionerede lystfiskere med respekt for den natur, de selv er en del af, så er du velkommen. På gensyn!

Teksten senest redigeret 05. december 2016
 

TIL FORSIDE